Regulamin
 
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1

Postanowienia ogólne; 

 

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.muskari.pl (zwany dalej: Muskari), jest prowadzony przez Mateusza Krügera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Muskari Mateusz Krüger z siedzibą w Sierosławiu (62-081) przy ul. Leśna 19 NIP 7772835719, REGON 523877505 (zwany dalej “Sprzedawcą” będący jednocześnie Usługodawcą ).

 

2.  Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1)  adres pocztowy: Sierosław ul.Leśna 19, 62-080 Sierosław;

2)  adres poczty elektronicznej: kontakt@muskari.pl;

3)   Formularz Kontaktowy dostępny na stronie sklepu internetowego Muskari.

 

3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Muskari niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu Muskari w tym rejestracji, a także składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników muskari.pl oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta muskari.pl, zasady składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży Produktów dostępnych w muskari.pl

 

5. Dostęp do Regulaminu każdy z użytkowników może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez skorzystanie z linku „Regulamin” na stronie Muskari, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie trwałym nośniku.  

 

6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia, a także otrzymywania informacji handlowych i marketingowych.

 

7. Regulamin skierowany jest wyłącznie do Klientów i Usługobiorców będących Konsumentami.

 

§ 2

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia zostały zdefiniowane następująco:

Sprzedawca, Usługodawca – Mateusz Krüger prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Muskari Mateusz Krüger z siedzibą w Sierosławiu (62-081) przy ul. Leśna 19 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Muskari Mateusz Krüger ul. Leśna 19, 62-080 Sierosław, NIP 7772835719. REGON 523877505,

Klient – a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (b) osoba prawna; albo (c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Usługobiorca - (a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (b) osoba prawna; albo (c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.  

Kupujący – Klient lub Usługobiorca dokonujący zakupów przez stronę muskari.pl

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Muskari.

Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz Rejestracji  – formularz dostępny w sklepie internetowym Muskari umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Formularz Kontaktowy  – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zapytania, oraz podanie swoich danych kontaktowych.

Zapytanie – zapytanie Klienta składane za pomocą Formularza Zapytania lub za pomocą innego udostępnionego przez Sprzedawcę środka komunikacji na odległość, zmierzające do otrzymania od Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

Produkt – dostępna w sklepie internetowym Muskari (a) rzecz ruchoma lub (b) treść cyfrowa (np.voucher) będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Muskari – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.muskari.pl

Umowa sprzedaży – (a) umowa sprzedaży Produktu (w przypadku rzeczy ruchomych) lub/i (b) umowa o dostarczanie Produktu (w przypadku treści cyfrowej) zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego i niebędąca Produktem.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).


§ 3

Cena, strony transakcji, przedmiot transakcji

 

1. Ceny wszystkich widocznych na stronach Muskari towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. W przypadku prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, ceny na stronach Muskari wyrażane będą w okresie przejściowym w złotych polskich i w euro, a po jego ustaniu – w euro. W przypadku powstania wątpliwości czy cena towaru jest wyrażona w złotych polskich czy w Euro, do czasu prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, przy braku wyraźnego zaznaczenia że cena wyrażona jest w Euro, należy rozumieć, iż cena jest wyrażona w złotych polskich.

 

2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Muskari, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 

3. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

 

4. Ceny podane przy każdym towarze nie obejmują kosztów przesyłki, koszty przesyłki są zależne od wyboru formy dostawy przez Kupującego w Formularzu Zamówienia.

 

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu Muskari, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Muskari, bądź wprowadzenia w nich zmian. 

 

6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie Muskari pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę, informując Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, za zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego (art. 12 ust. 3 ustawy z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz.U. Nr 22, poz. 271). W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności towaru, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy (zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu), zawiadomi o tym kupującego i zwróci kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.

 

8. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Muskari konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

 
§ 4

Transakcja

 

1. Zamówienia w sklepie internetowym Muskari można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednio Formularzu Zamówienia.

 

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego. 

 

3. Muskari nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo lub/i błędnie wypełnione pola przez Kupującego lub Usługobiorcę w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji,  jeżeli wyłącznie z ich powodu przesyłka nie dotarła do adresata.

 

4. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

 

5. Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

 

6. Informacje zawarte w potwierdzeniu, stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

 

7. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

 
§ 5

Płatność 

 

1. Płatności za Produkty dokonywane są przez Kupującego na podany numer konta (przelew) bądź z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Sprzedający, dla wygody Kupujących, zawarł umowę.  

2. W związku z powyższym Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a) za pośrednictwem systemu płatności internetowych podmiotu PayPro S.A (“Przelewy24”);

b) za pośrednictwem systemu płatności internetowych podmiotu PayPal Holdings Inc. (“PayPal”);

c) przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy  46 1050 1533 1000 0090 8190 4329 .

2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub systemu transakcyjnego Kupujący zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności, np. strony logowania banku Kupującego lub Centrum Autoryzacji Kart. Gdy płatność za Produkt nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Kupującego zostaje anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Kupującego od Umowy sprzedaży.

3. Dokonanie nabycia Produktu dokumentowane jest wystawieniem paragonu fiskalnego bądź faktury. Klient wyraża zgodę na otrzymanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, faktury w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 2022.04.29 z późn.zm., dalej zwana „Ustawą VAT”) albo paragonu fiskalnego lub faktury w postaci elektronicznej, o których mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1) lit. b) Ustawy VAT.  Paragon lub faktura w formie papierowej wydawana jest wyłącznie na wyraźną prośbę Klienta.


§ 6

Realizacja Zamówienia, dostawa

 

1. Czas realizacji Zamówienia jest oznaczona na stronach sklepu internetowych Muskari w karcie Produktu. Przy czym Kupujący musi uwzględnić dodatkowo czas realizacji dostawy przesyłki przez dostawcę usług tj. firmę kurierską. 

 

2. Z uwagi na powyższe do czasu realizacji Zamówienia trzeba doliczyć czas dostawy Zamówienia z uwzględnieniem wybranej formy dostawy oraz dostawcy usług kurierskich.

 

3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby realizacja Zamówienia nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym Muskari. W przypadku niemożliwości realizacji Zamówienia w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Muskari.

 

4. Dostawa towaru realizowana jest we współpracy z wybraną przez Kupującego firmą kurierską. 

 

5. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer podany w zamówieniu. Kupujący posiadający zarejestrowane Konto ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową „Moje konto” będącą integralną częścią sklepu internetowego Muskari, oraz poprzez link znajdujący się w e-mailu potwierdzającym zamówienie.

 

6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu internetowego Muskari i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.

 

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w niniejszym Regulaminie.

 

6. W momencie przyjęcia towaru poprzez właściwe doręczenie staje się on własnością Kupującego.

 
§ 7

Odstąpienie od umowy

 

1. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

 

2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę w zakładce “Zwroty i Reklamacje” dostepnej na stronie Muskari, lub zgodnie z Załącznikiem nr 1 niniejszego Regulaminu, które może zostać wysłane pocztą na adres: Muskari Mateusz Kruger, Sierosław (62-080) ul. Leśna 19; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres kontakt@muskari.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.

 

3. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

 

4. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny i oryginalnie zapakowany (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do Produktu), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. 

 

5. Kupujący pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania). Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). 

 

6. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. 

 

7. Jeżeli dostarczony Produkt jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość Produktu uszkodzonego.

 

8. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. 

 

9. Po odstąpieniu przez Kupującego od umowy zawartej na odległość, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów najtańszej, oferowanej przez niego opcji wysyłki, dostępnej na stronie sklepu Muskari.

 

11. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów. 

 

12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.

 

13. Po otrzymaniu i przyjęciu Produktu Muskari wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego lub przekaże droga mailową na wskazany przez Kupującego adres mailowy.

 

14. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Produktu.


§ 8

Reklamacje i zwroty

 

1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:

a)   jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 KC) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,

b)  jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

 

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres kontakt@muskari.pl .
W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

 

3. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Kupującego za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Muskari nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

4. Reklamacje związane z usługą elektroniczną (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać mailowo lub przez Formularz Kontaktowy.

 

5. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

 

6. Muskari odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu (o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–2 Regulaminu), zgodnie z art. 568 § 1–5 KC Kupujący, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 KC, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563 §  1–2 i art. 564 KC).   


§ 9

Zasady Użytkowania Produktów

 

1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż  Produkty w sklepie Muskari są tworzone całkowicie w Polsce przez wykwalifikowanych rzemieślników z wieloletnim doświadczeniem. Każdy wzór wykonywany jest ręcznie, dlatego może się od siebie delikatnie różnić, dzięki temu biżuteria ma niepowtarzalny charakter.

 

2. W związku z powyższym Produkty Muskari, wymagają odpowiedniego użytkowania, należy pamiętać o uważnym obchodzeniu się z nią.

 

3. Biżuterię stanowiącą Produkt sklepu Muskari należy przechowywać w odpowiedni sposób, każdy zakupiony Produkt otrzymają Państwo w specjalnym dedykowanym pudełku, które zapewnia skuteczną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi.

 

4. Biżuterię dostępną w Muskari należy zdejmować przed kąpielą i myciem rąk, w kontakcie z wodą i powietrzem srebro może się utleniać, jest to proces całkowicie naturalny.

 

5. Należy unikać kontaktu z substancjami chemicznymi, podczas wykonywania wszelkich prac domowych należy ściągać biżuterię. Chemia może uszkodzić biżuterię. Kosmetyki do ciała oraz perfumy należy aplikować przed założeniem biżuterii.

 

6. Biżuteria jest produktem delikatnym, podatnym na uszkodzenia - należy pamiętać o zdejmowaniu jej przed uprawianiem sportu, czy kontakcie z ostrymi przedmiotami.

 

7. Każda biżuteria, która jest noszona po pewnym czasie zyskuje ślady użytkowania, jest to całkowicie normalne. Na wzorach mogą pojawić się rysy, a faktury na metalach mogą się zmieniać.

§ 10

Kupony Rabatowe  

 

1. Muskari udostępnia Kupony rabatowe w postaci kodów w ramach personalizowanej obniżki cen, organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Kupującym, dalej zwane “Kodami rabatowymi”.

 

2. Kod rabatowy nie może być wykorzystany przy zakupie Produktów objętych obniżką cenową zorganizowaną przez Muskari, chyba że Sprzedający postanowi inaczej, o czym wyraźnie poinformuje Kupującego jednocześnie z informacją o udostępnieniu danego Kodu rabatowego.

 

4. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.

 

5. Okres ważności danego Kodu rabatowego jest każdorazowo notyfikowany przez Sprzedawcę podczas jego przekazania Kupującemu.

 

6. Przeterminowany Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego okresu ważności.

 

7. Otrzymany Kod rabatowy jest zdatny do jednorazowego użytku przez jednego Kupującego.

 

8. Kody rabatowe nie łączą się ze sobą co oznacza, że do jednego Zamówienia może zostać wykorzystany jeden Kod rabatowy.

 

9. Kupujący uaktywnia obniżkę cenową dodając wybrany Produkt/Produkty do koszyka, a następnie po przejściu do realizacji Zamówienia zaznaczy pole wyboru „Mam kupon rabatowy” i wpisuje poprawny Kod rabatowy. Wpisanie poprawnego Kodu rabatowego powoduje obniżenie wartości Zamówienia o wartość procentową albo kwotową przypisaną do danego Kodu rabatowego.

 

10. Po wpisaniu poprawnego Kodu rabatowego udzielany jest rabat od obowiązującej ceny Produktu.

 

11. Wszelkie reklamacje dotyczące Zamówienia z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

12. W przypadku Reklamacji lub Zwrotu Produktu, w stosunku do którego Kupujący użył Kodu rabatowego - obniżającego jego cenę końcową, zwrot środków będzie zgodny z ceną Produktu pomniejszoną o wartość Kuponu rabatowego.

§ 12

Postanowienia końcowe

 

1. Różnice pomiędzy wyglądem Produktu prezentowanego na stronie sklepu internetowego Muskari, a wyglądem Produktu dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

 

2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego Muskari Produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

 

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Muskari jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Muskari danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

 

4. Muskari informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonał płatności za nabywane towary, są przekazywane spółce PayPal Holdings Inc. oraz PayPro SA (Przelwey24). Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

 

5. Muskari szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności i Cookies dostępne pod adresem internetowym   www.muskari.pl wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

 

6. Muskari informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Muskari dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.

 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy KC oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

 

8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Muskari zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

 

9. Sklep internetowy Muskari nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa sklepu Muskari; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

 

10.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych dany.

 

11. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Sprzedający poinformuje o tym Kupujących na stronie muskari.pl oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Kupującym na adres e-mail przypisany do ich Konta lub podany przy rejestracji dotyczącej subskrypcji Newslettera powiadomienia o zmianie Regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF). Zmieniony Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Sprzedającego, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Kupujących mogą nastąpić w terminie krótszym. Kupujących, którzy dokonali Zamówienia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Kupującego, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w muskari.pl przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

 

12. Zabronione jest wykorzystywanie przez Kupujących i Usługobiorców elementów graficznych (w tym logo "Muskari"), układu i kompozycji strony internetowej Muskari (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego. 

 

13. Regulamin wchodzi w życie 01.03.2023 roku.
 
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl