Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności i Cookies

§ 1

Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies określa zasady korzystania z Danych osobowych przekazywanych w związku z korzystaniem ze strony sklepu internetowego muskari.pl prowadzonej przez Mateusza Krüger prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Muskari Mateusz Krüger z siedzibą w Sierosławiu (62-080) przy ul. Leśna 19 NIP 7772835719, REGON 523877505 w tym zakres i cel zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Danych osobowych oraz zasady korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców i Klientów.
Administratorem Danych osobowych jest Mateusz Krüger prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Muskari Mateusz Krüger, z siedzibą w Sierosławiu (62-080) przy ul. Leśna 19 (dalej zwana jako ”Administrator Danych”) i będący  jednocześnie Usługodawcą sklepu internetowego muskari.pl i Sprzedawcą.
Dane osobowe w sklepie internetowym muskari.pl przetwarzane są przez Administratora Danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”.
Korzystanie ze sklepu internetowego muskari.pl (dalej zwany jako “Sklep Internetowy”) w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej Polityce Prywatności i Cookies danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
Niniejszy dokument udostępniony jest celem podjęcia samodzielnej, świadomej i swobodnej decyzji o skorzystaniu ze strony internetowej muskari.pl.

§ 2

   [Definicje]

Na potrzeby Polityki Prywatności i Cookies poniższe pojęcia zostały zdefiniowane następująco:

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej identyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Pliki cookie - zwane również „ciasteczkami” to niewielkie pliki zachowane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Usługobiorcy lub Klienta. Posiadają unikalne identyfikatory przypisane do urządzenia Usługobiorcy albo Klienta, które umożliwiają stronie internetowej zapamiętywanie jego działań i preferencji w czasie, takich jak: lokalizacja, język, rozmiar czcionki i inne. W ten sposób nie jest konieczne ponowne wpisywanie informacji przy kolejnym odwiedzeniu strony internetowej muskar.pl Pliki cookie mogą także pomóc dostosować proces przeglądania strony internetowej muskari.pl. 
Klient - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
Sklep internetowy - strona internetowa sklepu dostępna pod adresem muskari.pl

§ 3

[Ogólne zasady przetwarzania Danych osobowych]

Administrator Danych zbiera i przetwarza Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania Danych osobowych w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
Administrator Danych zbiera i przetwarza następujące kategorie Danych osobowych:
dane Usługobiorcy i Klienta – IP komputera, otwierane podstrony, czas wizyty, liczba poszczególnych odsłon, liczba wizyt, źródło wizyty, jednak służą one jedynie celom statystycznym oraz polepszaniu zawartości strony Sklepu internetowego, a także w sytuacji korzystania przez Usługobiorcę lub Klienta z urządzeń przenośnych – dane identyfikacyjne urządzenia, operatora usług internetowych oraz abonenta, jednak zebrane w ten sposób dane będą użyte tylko w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania ze strony Sklepu internetowego.pl.
dane Klienta – e-mail, telefon, imię, nazwisko, ulica (nazwa ulicy, nr budynku, nr lokalu), opcjonalnie gdy Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT nazwa firmy, NIP firmy  
dane Klienta lub Usługobiorcy związane z korzystaniem z usług płatniczych dostępnych na stronie Sklepu internetowego; udostępnianych w ramach Sklepu internetowego, a świadczonych przez zewnętrznego operatora płatności, w tym dane niezbędne do weryfikacji i identyfikacji klienta instytucji obowiązanej, jaką jest operator płatności, wynikającej z ustawy o przeciwdziałaniu i praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które zbieramy i przekazujemy operatorowi płatności.
Administrator Danych przy zbieraniu, przetwarzaniu Danych osobowych kieruje się następującymi zasadami:
zbiera Dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane,
cele zbierania Danych osobowych są jasno określone i mają oparcie w przepisach prawa – Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami,
dba o aktualność i poprawność Danych osobowych i niezwłocznie reaguje na wnioski o sprostowanie, czy aktualizację Danych osobowych,
realizuje wszystkie przewidziane przepisami RODO prawa Usługobiorców i Klientów.
ogranicza przechowywanie Danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania Danych osobowych,
chroni Dane osobowe przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
jeżeli Dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

[Podstawy prawne przetwarzania danych i cele przetwarzania danych]

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest:
zgoda - dobrowolnie wyrażona przez Usługobiorcę lub Klienta zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
wymogi kontraktowe – tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do udostępnienia
 i przeglądania strony Sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
prawnie uzasadniony interes Administratora Danych, poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb Usługobiorców i Klientów, udzielenie odpowiedzi na żądania Usługobiorcy lub Klienta , zwiększenie efektywności strony internetowej i usług, zapewnienie bezpieczeństwa strony Sklepu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Dane osobowe nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane od momentu odwiedzenia i/lub przeglądania  przez niego strony internetowej Sklepu internetowego. W przypadku nieakceptowania Polityki Prywatności należy zaprzestać korzystania i opuścić stronę Sklepu internetowego.
Dane osobowe Klienta będą przetwarzane od momentu dokonania zakupu lub założenia konta na stronie Sklepu internetowego na czas wykonywania Umowy w rozumieniu Regulaminu strony Sklepu internetowego włącznie z obsługą posprzedażową.

§ 5

 [Przysługujące Prawa]

W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Usługobiorcy i Klientowi, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:
prawo dostępu do danych – prawo do uzyskania od Administratora Danych potwierdzenia czy przetwarzane są Dane osobowe a jeśli tak, do żądania dostępu do swoich Danych osobowych. Informacje o dostępie obejmują m. in. cele przetwarzania danych, kategorie przetwarzanych Danych osobowych oraz odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione. Nie jest to jednak prawo absolutne, a przysługujące Usługobiorcy i Klientowi prawo dostępu mogą ograniczać interesy innych osób. Użytkownik i Odwiedzający mają prawo do otrzymania kopii swoich Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Otrzymanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne.
prawo poprawiania danych – prawo żądania od Administratora Danych niezwłocznego sprostowania  Danych osobowych, które są nieprawidłowe,
prawo żądania usunięcia danych – prawo żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia Danych osobowych, a Administrator Danych ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Dane osobowe, jeśli zachodzi jedna z przesłanek określonych przez prawo,
prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
●       kwestionowania przez Usługobiorcę lub Klienta prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;

●       przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Usługobiorca lub Klienta których dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu Danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

●       Administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Usługobiorcy lub Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

●       Usługobiorca lub Klient, których dane dotyczą wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Usługobiorcy lub Klienta których dane dotyczą;

prawo do sprzeciwu – prawo w dowolnym momencie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczył Administratorowi Danych oraz ma prawo przesłać te Dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora Danych, po spełnieniu przesłanek określonych przez przepisy prawa,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
2. Powyższe uprawnienia realizować można przez pisemne zgłoszenie swoich żądań pod adresem mailowym kontakt@muskari.pl

3. Każde żądanie zostanie rozpoznanie niezwłocznie, maksymalnie w terminie 14 dni.

4. Przetwarzanie Danych osobowych nie odbywa się na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

§ 6

[Przekazywanie danych]

1. Administrator Danych może zawierać pisemne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z innym podmiotem (dalej zwany “Podmiot przetwarzający”). Uprawnienie do zawierania takich umów wynika z przepisów prawa. Podmiotami przetwarzającymi mogą być szczególności takie podmioty, jak: firmy księgowe, audytorskie, firmy świadczące usługi informatyczne, firmy kurierskie, firmy obsługujące e-płatności.

2. Podmioty przetwarzające będą podlegały zobowiązaniom umownym dotyczącym wdrożenia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia danych Usługobiorców i Klientów oraz przetwarzania tych danych wyłącznie zgodnie z instrukcjami Administratora Danych.

3. Podane przez Klientów dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa.

4. Dane osobowe Klientów bez wyraźnej, odrębnej zgody nie będą przekazywane do państw trzecich, do podmiotów przetwarzających dane osobowe poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§ 7

[Pozyskiwanie danych]

1. W większości przypadków Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Usługobiorców lub Klientów strony Sklepu internetowego internetowej poprzez jej odwiedzenie, przeglądanie i śledzenie aktywności na stronie internetowej.

2. W pozostałych przypadkach przetwarzane są Dane osobowe przekazywane przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług drogą elektroniczną (prowadzenie konta), wyrażenia zgody na Newslettera, zawartych zgodnie z Regulaminem strony Sklepu internetowego.

      § 8

              [Środki bezpieczeństwa]

1. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Administrator Danych podejmuje odpowiednie środki w celu:

zapewnienia ochrony Danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zniszczeniem, modyfikacją lub ich ujawnieniem,
zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych,
ochrony danych osobowych stosownie do poziomu ryzyka i szczególnych kategorii Danych osobowych.
2. Biorąc pod uwagę aktualny stan technologii, koszty, charakter, zakres, kontekst i cele operacji przetwarzania, jak również prawa i wolności osób fizycznych, działania będą obejmować w szczególności pseudonimizację i szyfrowanie Danych osobowych, środki zapewniające poufność, integralność, dostępność i odporność, środki przywracania danych osobowych oraz procedury regularnego testowania, oceny i oceny skuteczności środków bezpieczeństwa.

 §9

[Newsletter]

1. W razie wyrażenia zgody przez Usługobiorcę lub Klienta, jego Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Administratora danych, aby kierować do Usługobiorców lub Klientów treści marketingowe za pośrednictwem poczty e-mail (w formie Newslettera), 

2. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

3. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych (z Newslettera) Usługobiorców lub Klientów w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną przez Usługobiorcę lub Klienta zgodą, polegający na marketingu oferowanych towarów i usług. Takie działania są podejmowane wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody, którą Usługobiorca lub Klient może wycofać w dowolnym momencie.

4. Zgodę można cofnąć w każdej chwili klikając w link, który Administrator danych przesyła w każdej wiadomości e-mail zawierającej informację handlową lub kontaktując się z na adres e-mail: kontakt@muskari.pl lub za pomocą formularza kontaktowego. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania Danych osobowych w okresie sprzed jej cofnięcia.

 § 10

[Pytania]

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości związanych z Polityką Prywatności i Cookies i przetwarzaniem Danych osobowych, należy kontaktować się z Administratorem Danych – listownie na adres siedziby Administratora Danych lub w formie elektronicznej – za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@muskari.pl

§ 11

[Polityka Cookies]

1. Mateusz Krüger prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Muskari Mateusz Krüger z siedzibą w Sierosławiu (62-080) przy ul. Leśna 19 NIP 7772835719, REGON 523877505 (w ramach tego paragrafu zwany:„Muskari”) podczas udostępniana zawartości na swojej stronie internetowej muskari.pl stosuje pliki Cookies (tzw. ciasteczka), czyli dane informatyczne, składające się grupy liter i cyfr zapisywane w przeglądarce internetowej Usługobiorcy lub Klienta lub na dysku twardym komputera. Możliwe jest także używanie przez Muskari technologii o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies.

2. Zapisywane pliki Cookies zawierają zazwyczaj: unikalny numer, czas przechowywania ich na urządzeniu Usługobiorcy lub Klienta, dane o urządzeniu, za pośrednictwem którego odwiedzana jest strona, jego parametry techniczne, takie jak: system operacyjny i wersja, rozdzielczość ekranu, zastosowana przeglądarka i jej wersja, adres IP i położenie z niego wynikające, nazwę domeny serwisu, z którego pochodzą, parametry techniczne urządzenia.

3. Muskari ma możliwość odczytywania plików Cookies, które zapisały się na urządzeniu Usługobiorcy i Klienta.

4. Niektóre Cookies umożliwiają połączenie aktywności podczas przeglądania strony internetowej już w chwili, kiedy otwierane jest okno przeglądarki internetowej aż do jej zamknięcia. Po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, Cookies kasują się. Inne pozostają w urządzeniu przez ustawiony czas i aktywują się zawsze podczas odwiedzania strony internetowej, tworzącej poszczególne Cookies.

5.Pliki ciasteczek wykorzystywane są przez Muskari w następującym celu:

optymalizacji dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Usługobiorcy lub Klienta, pozwalają one na rozpoznanie urządzenia Usługobiorcy i Klienta  przedstawienie strony w formie dostosowanej do jego potrzeb,
tworzenia statystyk umożliwiających sposób użytkowania strony pozwalających na ulepszenie ich zawartości i struktury,
utrzymania sesji przeglądarki internetowej Usługobiorcy lub Klienta, dzięki czemu nie ma konieczności logowania się przy przejściu na kolejne podstrony serwisu,
przedstawieniu reklam dostosowanych do zainteresowań.
6. Muskari stosuje pliki cookies o następujących rodzajach i funkcjach:

uwierzytelniające,
zapewniające bezpieczeństwo i wykrywające nadużycia,
zbierające informacje o sposobie użycia stron WWW,
zapamiętujące ustawienia i personifikujące wygląd interfejsu,
pozwalające na lepsze dostosowanie treści reklamowych do zainteresowań.
7. Zamieszczane przez serwer pliki Cookies można podzielić na dwa rodzaje: pliki sesyjne, które są tymczasowe i pozostają w urządzeniu Usługobiorcę lub Klienta  tylko do czasu wylogowania się ze stron www lub zamknięcia przeglądarki internetowej oraz pliki stałe, które pozostają w urządzeniu Usługobiorcę lub Klienta do momentu ich ręcznego usunięcia lub do daty określonej w parametrach danego pliku Cookies.

8. Oprogramowanie służące do przeglądania zawartości stron internetowych zazwyczaj domyślnie zezwala na przechowywanie plików Cookies w urządzeniu Usługobiorcy lub Klienta, jednak w każdej chwili ustawienia dotyczące tych plików mogą zostać zmienione przez Usługobiorcę lub Klienta. Zwykle możliwe jest całkowite zablokowanie ich pobierania lub wymuszenie informacji o każdorazowym zapisaniu tych plików na urządzeniu. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania do przeglądania zawartości stron internetowych z jakiego korzysta Usługobiorca lub Klienta. Pomocne mogą być w tym celu następujące poradniki:

Mozilla Firefox,
Google Chome,
Microsoft Internet Explorer,
Opera,
Safari,
Ubuntu.
9. Wyłączenie stosowania plików Cookies może spowodować utrudnienia w działaniu lub uniemożliwić działanie niektórych usług oferowanych przez stronę. Jeśli nie zostanie wyłączone korzystanie z plików Cookies, przyjmuje się, że wyrażono zgodę na ich używanie.

 § 12

[Prywatność dzieci]

1. Formularze zbierające Dane osobowe w ramach strony internetowej, Pliki cookie i tym podobne technologie skierowane są do osób pełnoletnich. W związku z tym Administrator Danych nie przetwarza świadomie Danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. 

§ 13

[Postanowienia końcowe]

1. Jeśli w ramach przetwarzania Dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza EOG), takie przekazywanie Danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wymogów określonych przez Komisję Europejską albo na podstawie wyraźnej zgody.

2. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby wejść i skorzystać ze strony internetowej. Bez podania Danych osobowych nie jest możliwe nawiązanie połączenia i zapoznanie się z treścią strony.

3. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też rozszerzenia oferty dostępnej za pomocą strony. W związku z tym o wszelkich zmianach Administrator Danych będzie informował stosownym komunikatem zamieszczonym na stronie.

4. Aktualna treść Polityki prywatności i Cookies obowiązuje od 01.03.2023 r.

 

 

Polityka Prywatności i Cookies Muskari

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl